top of page
 1. Foto, videos, logos, ontwerpen, professioneel emailadressen en websites gemaakt door Jeudi Media kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op onze website, blog facebook en instagram. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

 2. Een fotosessie wordt betaald in twee delen. Bij boeking betaal je een niet te retourneren voorschot. De datum is pas gereserveerd na betaling van het voorschot. Bij annulatie van de sessie kan dit voorschot gebruikt worden voor een herboeking, het voorschot wordt in geen geval terugbetaald. In geval van laattijdige annulatie van een sessie rekenen we bovenop het voorschot kosten aan omdat we de vrijgehouden plek dan niet meer ingevuld krijgen. Voor fotosessies is dit 50€ voor afzegging de avond voordien, 100€ voor afzegging de dag van de sessie zelf. Deze kosten worden gebruikt voor de kosten van de visagie en locatie te dekken.

 3. De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

 4. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 5. De foto's worden pas bewerkt en de gallerij met foto's wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 14 dagen, worden de foto's gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.

 6. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf precies vastgelegd worden.

 7. De foto's worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.

 8. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden op aanvraag, overige bewerkingen zijn enkel mogelijk indien het bijbestellingen van de foto's betreft. 

 9. In de prijs is een gallerij met alle foto’s in klein of groot formaat inbegrepen. Deze foto’s zijn beschermd met een watermerk en mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden. De onbeschermde foto’s in hoge resolutie kunnen apart gekocht worden. Deze foto’s in groot formaat zonder watermerk mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites, enkel de daarvoor bedoelde foto’s met watermerk mogen hiervoor gebruikt worden indien   anders besproken vooraf. 

 10. Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.

 11. Bestellingen kunnen gemaakt worden via webshop of per mail. De bestelling is bindend, bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.

 12. Websites en professioneel emailadressen worden stilzwijgend verlengd. Indien u de website en professioneel e-mailadres wil stopzeggen moet dit gebeuren ten laatste 10 maand na de factuurdatum van de voorgaande factuur met betrekking tot de webhosting en of e-mailadressen. 

 13. Domeinnamen en profesionele emailadressen via Jeudi Media geleverd blijven steeds in ons bezit. Indien u deze toch wil overnemen zal hiervoor een overnamesom worden gerekend.

 14. Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 15. De overdracht van een website of professioneel e-mailadres gebeurd pas na het betalen van de ontvangen factuur. 

 16. Jeudi Media is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, overnameschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 17. Indien Klant in verzuim is, mag de website van Klant ontoegankelijk gemaakt worden totdat de openstaande bedragen zijn voldaan.

 18. In geval van overmacht is Jeudi Media nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij u ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

 19. Indien Klant na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.

 20. De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

 21. Wanneer een website wordt overgenomen is Jeudi Media niet meer aansprakelijk voor enige aanpassingen ingaand vanaf de factuur datum. Indien er toch nog door Jeudi Media aanpassingswerk moet vericht worden zal dit vergoed moeten worden aan ons uurloon.

 22. Bij het overnemen van een website gaat u ook akkoord met de algemene voorwaarden die WIX handteerd.

 23. Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven, grafisch werk gemaakt door Jeudi Media kan enkel via ons gedrukt worden.

bottom of page